Uslovi korišćenja - Dijamant - U sve se meša ljubav
Dijamant

Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Dijamant DOO, Temišvarski Drum 14 (dalje u tekstu: Dijamant) pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domenu www.usvesemesa.rs. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internet stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze unutar domene www.usvesemesa.rs. Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet stranica od strane Krajnjih korisnika.

Korišćenjem i pristupom ovim Internet stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uslove korišćenja, da su s istim upoznati i u celosti saglasni s ovdje iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu s njima.

Pravo korišćenja Internet stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te Dijamant DOO ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog navedenih razloga pristup Internet stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržati tehničke netačnosti ili tipografske greške. Dijamant ne izjavljuje niti garantuje, izričito niti prećutno, da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internet stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrovani korisnik izričito prihvaća korišćenje ove internet stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane za održavanje ili popravku računarske opreme. Bilo kakva garancija data na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Dijamant.

Dijamant pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Dijamant je ovlašćen prestati objavljivati bilo koji deo /vrstu informacija te promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja. Dijamant može takođe u bilo koje vreme napraviti poboljšanja i/ili promene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko Korisnik ne prihvata Uslove korišćenja, obavezan je suzdržati se od upotrebe i korišćenja Internet stranica.

Dijamant pridržava pravo revidirati Uslove korišćenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internet stranicama bez prethodnog obaveštenja.

2. Promena uslova korišćenja

Dijamant zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena ili ukidanje uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama. Bilo kakvo korišćenje ovih Internet stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takvog obaveštenja podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Korisnik se obavezuje povremeno iznova pročitati Uslove korišćenja kako bi se upoznao s eventualnim promenama. Ukoliko Korisnik koristi Internet stranice nakon izmene Uslova korišćenja, podrazumeva se da se upoznao s izmenama, da ih razume i u celosti prihvata. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim osobama usled takvih izmena.

3. Računarska oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne i ograničeno na celokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje Internet stranica Dijamant-a te sve sa tim povezane troškove. Dijamant nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korišćenja ovih Internet stranica.

4. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internet stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih veza sa Internet stranicama privatno su vlasništvo Dijamanta.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica mora biti u skladu sa uslovima korišćenja te se od korisnika zahteva da sve aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih Internet stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

Zabranjeno je objavljivanje, korišćenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vređaju važeće pravne propise Republike Srbije, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, sramotnih, pretećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vređaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju ličnih podaci ili se vrijeđa pravo na ličnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može naneti šteta društvu Dijamant DOO i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostalog, sadržaje kojima se podstiče na ponašanje koje predstavlja prekršajni ili krivično delo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja kompanije Dijamant, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih Internet stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Dijamantu .

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskriminacionoj oceni Dijamanta ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korišćenju Internet stranica strogo je zabranjeno.

5. Intelektualno vlasništvo

Ove Internet stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj Internet stranica, a u skladu s propisima Republike Srbije. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio  i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internet stranicama isključivo su pravo kompanije DIJAMANT, ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava te nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. DIJAMANT je registrovani žig kompanije Dijamant te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sajtu intelektualno su vlasništvo  njihovih nositelja. Dijamant je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, REPRODUKOVANJE, PREPRAVKE, REVIDIRANJE, PRENOŠENJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, STVARANJE IZVEDENICA ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNET STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA KOMPANIJE DIJAMANT STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja kompanije Dijamant i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Korišćenje i ispisivanje sadržaja s Internet stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Dijamant ne snosi obavezu izveštavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo  ovih Internet stranica, Krajnji korisnik odgovara pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nosilac prava na tim materijalima te daje izričito kompaniji Dijamant besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korišćenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modifikacija, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu upotrebu.

Uslovi navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist kompanije Dijamant, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružalaca usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te Uslove.

6. Licence i žigovi

Objavom na ili putem Internet stranica Krajnji korisnik je kompaniji Dijamant dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licencu za korišćenje, upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao delo veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te deljenje takvih prava s višestrukim deliteljima te licencije.

Korišćenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stiče, izričito ili prećutno, nikakvu licencu ili pravo korišćenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Dijamant i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrovani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

7. Izjava o garancijama i ograničenju odgovornosti

KRAJNJI KORISNIK SE IZRIČITO SLAŽE DA JE KORIŠĆENJE OVIH INTERNET STRANICA ISKLJUČIVO NA ODGOVORNOST KRAJNJEG KORISNIKA. NI KOMPANIJA DIJAMANT, NJENE PODRUŽNICE, MATIČNE KOMPANIJE, KAO NI JEDAN OD NJIHOVIH ZAPOSLENIKA, AGENATA, TREĆIH PRUŽALACA USLUGA ILI LICENCIRANIH KOMPANIJA NE GARANTUJU DA UPOTREBA OVE INTERNET STRANICE NEĆE BITI PREKINUTA, ILI DA ĆE BITI BEZ GREŠAKA; NITI GARANTUJU ZA (I) POSLEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVIH INTERNET STRANICA.

OVA IZJAVA O ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE ŠTETE DIREKTNE ILI INDIREKTNE, ILI MOGUĆE POVREDE UZROKOVANE BILO KAKVIM LOŠIM OSOBINAMA, GREŠKOM, IZUZEĆEM, PREKIDOM, BRISANJEM, KVAROM, KAŠNJENJEM U RADU ILI PRENOSU, KOMPJUTERSKIM VIRUSOM, PREKIDOM U KOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, KRAĐOM, UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM, PROMENAMA ILI ZLOUPOTREBOM ZAPISA, RASKIDOM UGOVORA, NEPRIKLADNIM PONAŠANJEM, NEMAROM, ILI BILO KAKVOM DRUGOM RADNJOM. KRAJNJI KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA KOMPANIJA DIJAMANT NIJE ODGOVORNA ZA UVREDLJIVO, NEPRIKLADNO ILI PROTIVZAKONITO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA TE DA RIZIK OD ŠTETA KOJI MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA NAVEDENOG U POTPUNOSTI LEŽI NA KRAJNJEM KORISNIKU.

NI U KOJEM SLUČAJU KOMPANIJA DIJAMANT, ILI DRUGA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA UKLJUČENA U STVARANJE, PROIZVODNJU ILI DISTRIBUCIJU OVIH INTERNET STRANICA, ILI S NJIMA POVEZANOG SADRŽAJA, KAO I BILO KOJI SOFTVER, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA KORIŠĆENJA, ILI ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVIH INTERNET STRANICA. KRAJNJI KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA SE USLOVI OVOG POGLAVLJA ODNOSE NA CELOKUPAN SADRŽAJ OVIH INTERNET STRANICA.

UZ PRETHODNO NAVEDENE USLOVE, NI KOMPANIJA DIJAMANT, NITI VLADAJUĆE DRUŠTVO, NITI NJENE PODRUŽNICE, PRUŽATELJI INFORMACIJA, ILI PARTNERI KOJI UREĐUJU SADRŽAJ, NEĆE BITI ODGOVORNI, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TRAJANJE, ZA BILO KOJE GREŠKE, NETAČNOSTI, ILI DRUGE NEDOSTATKE, NEPRIKLADNOST ILI NEIZVORNOST, INFORMACIJA KOJE SE NALAZE NA OVIM INTERNET STRANICAMA, KAO I ZA BILO KAKVO KAŠNJENJE ILI PREKID U PRIJENOSU INFORMACIJA DO KRAJNJEG KORISNIKA, ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE KOJI IZ TOG PROIZILAZE. NITI JEDNA OD GORE NAVEDENIH STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI I IZGUBLJENU DOBIT.

KOMPANIJA DIJAMANT NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI KORISNIK, PRETPLATNIK, ILI NEOVLAŠTENI KORISNIK MOŽE POSTAVITI NA OVE INTERNET STRANICE. BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN, A KOJI JE ILI SE MOŽE SMATRATI NEPRIKLADNIM MOŽE U SVAKOM TRENUTKU BITI UKLONJEN OD STRANE KOMPANIJE DIJAMANT. DIJAMANT ZADRŽAVA PRAVO PROMENE, PRILAGOĐAVANJA, IZMENE, BRISANJA ILI UKLANJANJA BILO KOJEG SADRŽAJA ZA KOJI OCENI DA JE NEPRIKLADAN. DIJAMANT NI U KOM SLUČAJU NIJE NIKOME ODGOVORAN ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU OD UPOTREBE OVE ILI DRUGIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD SMO IZRIČITO OBAVEŠTENI O TAKVIM ŠTETAMA.

Dijamant zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje KOMPANIJA Dijamant, prema svojoj diskrecijskoj oceni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanjem ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa Uslovi neće prestati vredeti između Krajnjeg korisnika i Dijamanta.

Dijamant namerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internet stranici isključivo na područjima za koja je ovlašćen na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbegla svaka sumnja, Dijamant ovime izjavljuje kako nema nameru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korišćenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internet stranici suprotno odredbama ovih Uslova ili njihova zloupotreba je strogo zabranjena.

8. Nadzor

Dijamant ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internet stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao deo  ovih Internet stranica, kako bi osigurala skladnost i poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane kompanije Dijamant, kao i skladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Dijamant zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj oceni, nađe da nije u skladnosti s ovde postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Dijamant nije obavezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Dijamant ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi tačnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primaoca. Dijamant  ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti rešeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Dijamant daje. Dostavljanjem informacija, Dijamant ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

9. Privatnost

Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga radnici DIJAMANT-a mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

DIJAMANT ne kontroliše i/ili autorizuje sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica učestvovanja Krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

10. Tajnost podataka

Dijamant ne želi primati poverljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Korisnika, preko ove Web stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje Dijamantu  tretiraće se kao da NISU poverljive. Slanjem nekih informacija ili materijala Dijamantu , Korisnik daje Dijamantu  neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da Dijamant može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Dijamant neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publikovati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo dozvolu Korisnika da koristimo vaše ime; ili (b) uz prethodno objašnjenje Korisniku da će materijali ili druge poslate informacije na određeni deo  ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni to učiniti po zakonu.

Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije poverljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Dijamant tretirati kao poverljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama, Krajnji korisnik daje kompaniji Dijamant pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o poverljivosti podataka kompanije Dijamant.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem Internet stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili poverljivim. Pružanjem materijala putem Internet stranice ovlašćujete Dijamant i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

11. Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim kompaniju  Dijamant,  vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica od strane Krajnjeg korisnika.

12. Sadržaj trećih strana

Dijamant, kao i pružaoci Internet usluga (ISP), su distributeri (a ne izdavači) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružaoce informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od kompanije Dijamant. Dijamant, niti treći pružaoci informacija ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.

Informacije dostupne na Internet stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s kompanijom Dijamant, KOMPANIJA Dijamant ne autorizuje te stoga ne može biti odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranicama, od strane bilo koga ko nije ovlašćeni Dijamant zaposlenik, ili koji ne deluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uslovima Dijamant neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene putem Internet stranica. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost oceniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranica.

Internet stranice Dijamanta sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružaoci sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane kompanije Dijamant sadržaja na stranicama trećih strana te Dijamant izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

13. Ništavne odredbe

U slučaju ništavnosti pojedinih odredbi Uslova korišćenja, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, i preostali delovi ovih Uslova će ostati na snazi.

14. Odricanje od prava

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih uslovima navedenih prava.

15. Rešavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušaće rešiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtevi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja ovih Internet stranica, u vezi s ovim uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Beogradu, uz primenu merodavnog materijalnog srpskog prava.

16. Primena uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja primjenjuju se od 01.03.2022. godine do opoziva od strane Dijamanta.